top of page

FESTIVĀLA PROGRAMMA

Ainava ar putniem_2pret3_1800x1200pxl.jpg

AINAVA AR PUTNIEM

17. APRĪLIS, 19:00

Sv. Pestītāja Anglikāņu baznīca

Koncertā piedalīsies ukraiņu-latviešu trio un Andrejs Osokins.

Trio veido latviešu flautiste Liene Denisjuka-Straupe un ukraiņu mūziķi – pianiste Marija Bobrika un klarnetists Nazars Hižijs. Koncertam izvēlēts Pētera Vaska flautas solo skaņdarba nosaukums “Ainava ar putniem”, kur putnam piešķirta brīvības simbola loma – tas, pārvarēdams smagu dabas katastrofu, rod sevī spēku pacelties un atgriezties debess plašumos. Trio māksliniekiem ideja par ukraiņu un latviešu mūziķu koncertu sekoja kā turpinājums pirmajai sadarbības pieredzei 2022. gada Ziemassvētku laikā Parīzē kopā ar kori “Latve”. Tas bija ne tikai apliecinājums latviešu mūziķu solidaritātei ar Ukrainas mūziķiem, bet arī ziedojumu vākšanas projekts kara skartās Ukrainas atbalstam. Atbalsta sniegšana nav zaudējusi savu aktualitāti arī šobrīd.

 

Trio koncertprogrammā iekļauti ukraiņu, latviešu, franču un vācu skaņražu opusi. Ar virtuozitāti Karla Marijas fon Vēbera Koncertduetā žilbinās Nazars Hižijs saspēlē ar Mariju Bobriku, savukārt flautas un klavieru izpildījumā būs iespēja dzirdēt Daces Aperānes Dainu un Jāņa Mediņa Rapsodiju ar atsauci uz latviešu tautas dziesmām un dabas apceri. Vislabākajās kamermuzicēšanas tradīcijās iecerēts atskaņot Kloda Debisī Mazo svītu, kas no simfoniskā orķestra partitūras pārlikta flautas, klarnetes un klavieru trio. Svītai ir četras daļas: Laivā (En bateau), Procesija (Cortège), Menuets (Menuet) un Balets (Ballet), ko apvieno ļoti saulaina noskaņa un apburoša mirkļu netveramība līdzīgi impresionisma gleznojumiem. Īsta pērle un viens no klarnetes zelta repertuāra skaņdarbiem ir Mikola Lisenko Dumka. Šumka, kas latviešu valodā tulkojams kā Apcere un Tracis. Šajā diptihā skaisti izgaismojas tautas melodijas vijīgums un līksms virpuļdancis, kurā uzvirmo ukraiņu tautai raksturīgais krāsu košums. Koncertprogrammā iekļauts arī Žorža Bizē operas Karmena 3. cēliena ikoniskais ievads, kurā, gluži tāpat kā oriģinālsalikumā, flauta un klarnete parāda savas gaišākās toņkrāsas un tembrālo siltumu. Savukārt Andrejs Osokins atskaņos Friderika Šopēna mūziku.

Koncertā ukraiņu un latviešu mūziķi vienosies kopīgā atbalstā Ukrainai. Ukraiņi cīnās par visas Eiropas vērtībām un brīvību,  tās uzvara ir svarīga demokrātijas nostiprināšanai un uzplaukumam. Ukrainai ir jābūt Eiropas saimē, lai stiprinātu savu un Eiropas nākotni. Šo koncertu atbalsta Polijas Republikas vēstniecība Rīgā, atzīmējot 20. gadadienu kopš Polija iestājusies Eiropas Savienībā.

On 17 April at 19.00, in St. Saviour’s Anglican Church, the concert “Landscape with Birds” by a trio of Ukrainian-Latvian musicians and Andrejs Osokins will take place (2 Anglikāņu Street, Riga). 

 

The trio consists of Latvian flautist Liene Denisjuka-Straupe and Ukrainian musicians – pianist Maria Bobryk and clarinettist Nazar Khizhi. The title of the concert is “Landscape with Birds”, a solo flute piece by composer Pēteris Vasks, where the bird is given the role of a symbol of freedom – overcoming a severe natural disaster, it finds the strength within itself to rise and return to the expanses of the sky. For the trio of artists, the idea of a concert with Ukrainian and Latvian musicians came as a continuation of their first collaboration experience during Christmas 2022 in Paris with the choir “Latve”. It was not only a demonstration of Latvian musicians’ solidarity with Ukrainian musicians, but also a fundraising project in support of war-affected Ukraine. The provision of support has not lost its relevance even today.

 

The trio's concert programme includes opuses by Ukrainian, Latvian, French and German composers. Nazar Khizhi will dazzle with virtuosity in Carl Maria von Weber's Concerto Duet with Maria Bobryk, while the flute and piano performances will include Dace Aperāne's Daina and Jānis Mediņš's Rhapsody with reference to Latvian folk songs and nature contemplation. In the best traditions of chamber music, Claude Debussy's Petite Suite, transcribed from the symphony orchestra score for flute, clarinet and piano trio, will be performed. The suite has four movements: En bateau, Cortège, Menuet and Ballet, combined with a very sunny mood and a delightful elusiveness of moments, similar to Impressionist paintings. A real gem and one of the golden pieces of the clarinet repertoire is Mikola Lisenko's Dumka. Shumka, which translates into English as a Contemplation and a Cheerful Dance. This diptych beautifully highlights the twistiness of the folk melody and the joyful whirling dance in which the colourfulness characteristic of the Ukrainian people shines through. The concert programme also includes the iconic introduction to Act 3 of Georges Bizet's Carmen, in which, as in the original composition, the flute and clarinet show their brightest colours and timbral warmth. Andrejs Osokins will perform the music of Fryderyc Chopin.

 

At the concert, Ukrainian and Latvian musicians will unite in joint support of Ukraine. Ukrainians are fighting for the values and freedom of the whole of Europe, and its victory is important for the consolidation and prosperity of democracy. Ukraine must be part of the European family to strengthen its future and that of Europe. This concert is supported by the Embassy of the Republic of Poland in Riga to mark the 20th anniversary of Poland's accession to the European Union.

Atskats uz koncertu

Paldies fotogrāfam Jānim Škaparam!

Festivāla lieldraugs:

ELEKTRUM_wo_slogan_Color_edited.png

Festivāla draugs:

LatvijasFinierisLogoVerticalColourNoBack

Plašāka informācija par festivālu/ More information about the festival:

  • Instagram
  • Facebook
  • TikTok
  • Youtube
  • Facebook
  • Instagram
  • Spotify
  • Youtube
  • Amazon
bottom of page